■ 老子『道徳真経』


CREATED: 2006/11/14
REVISED: 2015/10/14


laozi

上篇道经

第一章

道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始;有名万物之母。故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

dào kě dào,fēi cháng dào。míng kě míng,fēi cháng míng。wú míng tiān dì zhī shǐ;yǒu míng wàn wù zhī mǔ。gù cháng wú yù,yǐ guān qí miào;cháng yǒu yù,yǐ guān qí jiào。cǐ liǎng zhě,tóng chū ér yì míng,tóng wèi zhī xuán。xuán zhī yòu xuán,zhòng miào zhī mén。

第二章

天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。

tiān xià jiē zhī měi zhī wéi měi,sī è yǐ。jiē zhī shàn zhī wéi shàn,sī bù shàn yǐ。gù yǒu wú xiāng shēng,nán yì xiāng chéng,cháng duǎn xiāng xíng,gāo xià xiāng qīng,yīn shēng xiāng hé,qián hòu xiāng suí。shì yǐ shèng rén chǔ wú wéi zhī shì,xíng bù yán zhī jiào;wàn wù zuò yān ér bù cí,shēng ér bù yǒu,wéi ér bù shì,gōng chéng ér fú jū。fū wéi fú jū,shì yǐ bù qù。

第三章

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

bù shàng xián,shǐ mín bù zhēng;bù guì nán dé zhī huò,shǐ mín bù wéi dào;bù jiàn kě yù,shǐ xīn bù luàn。shì yǐ shèng rén zhī zhì,xū qí xīn,shí qí fù,ruò qí zhì,qiáng qí gǔ。cháng shǐ mín wú zhī wú yù,shǐ fū zhì zhě bù gǎn wéi yě。wéi wú wéi,zé wú bù zhì。

第四章

道冲而用之,或不盈。渊兮似万物之宗。挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,湛兮似或存。吾不知其谁之子,象帝之先。

dào chōng ér yòng zhī,huò bù yíng。yuān xī sì wàn wù zhī zōng。cuò qí ruì,jiě qí fēn,hé qí guāng,tóng qí chén,zhàn xī sì huò cún。wú bù zhī qí shuí zhī zǐ,xiàng dì zhī xiān。

第五章

天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。多言数穷,不如守中。

tiān dì bù rén,yǐ wàn wù wéi chú gǒu;shèng rén bù rén,yǐ bǎi xìng wéi chú gǒu。tiān dì zhī jiān,qí yóu tuó yuè hū?xū ér bù qū,dòng ér yù chū。duō yán shù qióng,bù rú shǒu zhōng。

第六章

谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地之根。绵绵若存,用之不勤。

gǔ shén bù sǐ,shì wèi xuán pìn。xuán pìn zhī mén,shì wèi tiān dì zhī gēn。mián mián ruò cún,yòng zhī bù qín。

第七章

天长地久。天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。是以圣人后其身而身先,外其身而身存。非以其无私耶?故能成其私。

tiān cháng dì jiǔ。tiān dì suǒ yǐ néng cháng qiě jiǔ zhě,yǐ qí bù zì shēng,gù néng cháng shēng。shì yǐ shèng rén hòu qí shēn ér shēn xiān,wài qí shēn ér shēn cún。fēi yǐ qí wú sī yé?gù néng chéng qí sī。

第八章

上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善人,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。

shàng shàn ruò shuǐ。shuǐ shàn lì wàn wù ér bù zhēng,chǔ zhòng rén zhī suǒ è,gù jǐ yú dào。jū shàn dì,xīn shàn yuān,yǔ shàn rén,yán shàn xìn,zhèng shàn zhì,shì shàn néng,dòng shàn shí。fū wéi bù zhēng,gù wú yóu。

第九章

持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎。功成名遂身退,天之道。

chí ér yíng zhī,bù rú qí yǐ;chuāi ér ruì zhī,bù kě cháng bǎo。jīn yù mǎn táng,mò zhī néng shǒu;fù guì ér jiāo,zì yí qí jiù。gōng chéng míng suì shēn tuì,tiān zhī dào。

第十章

载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能如婴儿乎?涤除玄览,能无疵乎?爱国治民,能无为乎?天门开阖,能为雌乎?明白四达,能无知乎?生之畜之,生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

zài yíng pò bào yī,néng wú lí hū?zhuān qì zhì róu,néng rú yīng ér hū?dí chú xuán lǎn,néng wú cī hū?ài guó zhì mín,néng wú wéi hū?tiān mén kāi hé,néng wéi cí hū?míng bai sì dá,néng wú zhī hū?shēng zhī chù zhī,shēng ér bù yǒu,wéi ér bù shì,cháng ér bù zǎi,shì wèi xuán dé。

第十一章

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

sān shí fú gòng yī gǔ,dāng qí wú,yǒu chē zhī yòng。shān zhí yǐ wéi qì,dāng qí wú,yǒu qì zhī yòng。záo hù yǒu yǐ wéi shì,dāng qí wú,yǒu shì zhī yòng。gù yǒu zhī yǐ wéi lì,wú zhī yǐ wéi yòng。

第十二章

五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎,令人心发狂,难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。

wǔ sè lìng rén mù máng,wǔ yīn lìng rén ěr lóng,wǔ wèi lìng rén kǒu shuǎng,chí chěng tián liè,lìng rén xīn fā kuáng,nán dé zhī huò,lìng rén xíng fáng。shì yǐ shèng rén wéi fù bù wéi mù,gù qù bǐ qǔ cǐ。

第十三章

宠辱若惊,贵大患若身。何谓宠辱若惊?宠为上,辱为下,得之若惊,失之若惊,是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身?吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患?故贵以身为天下者,则可以寄于天下;爱以身为天下者,乃可以托于天下。

chǒng rǔ ruò jīng,guì dà huàn ruò shēn。hé wèi chǒng rǔ ruò jīng?chǒng wéi shàng,rǔ wéi xià,dé zhī ruò jīng,shī zhī ruò jīng,shì wèi chǒng rǔ ruò jīng。hé wèi guì dà huàn ruò shēn?wú suǒ yǐ yǒu dà huàn zhě,wéi wú yǒu shēn,jí wú wú shēn,wú yǒu hé huàn?gù guì yǐ shēn wéi tiān xià zhě,zé kě yǐ jì yú tiān xià;ài yǐ shēn wéi tiān xià zhě,nǎi kě yǐ tuō yú tiān xià。

第十四章

视之不见,名曰夷;听之不闻,名曰希;抟之不得,名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。其上不皎,其下不昧。绳绳兮不可名,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后。执古之道,以御今之有。能知古始,是谓道纪。

shì zhī bù jiàn,míng yuē yí;tīng zhī bù wén,míng yuē xī;tuán zhī bù dé,míng yuē wēi。cǐ sān zhě bù kě zhì jié,gù hùn ér wéi yī。qí shàng bù jiǎo,qí xià bù mèi。shéng shéng xī bù kě míng,fù guī yú wú wù。shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng,wú wù zhī xiàng,shì wèi hū huǎng。yíng zhī bù jiàn qí shǒu,suí zhī bù jiàn qí hòu。zhí gǔ zhī dào,yǐ yù jīn zhī yǒu。néng zhī gǔ shǐ,shì wèi dào jì。

第十五章

古之善为道者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:豫兮若冬涉川,犹兮若畏四邻,俨兮其若客,涣兮若冰之将释,敦兮其若朴,旷兮其若谷,浑兮其若浊。孰能浊以止静之徐清?孰能安以久动之徐生?保此道者,不欲盈。夫唯不盈,故能弊不新成。

gǔ zhī shàn wéi dào zhě,wēi miào xuán tōng,shēn bù kě shí。fū wéi bù kě shí,gù qiáng wèi zhī róng:yù xī ruò dōng shè chuān,yóu xī ruò wèi sì lín,yǎn xī qí ruò kè,huàn xī ruò bīng zhī jiāng shì,dūn xī qí ruò pǔ,kuàng xī qí ruò gǔ,hún xī qí ruò zhuó。shú néng zhuó yǐ zhǐ jìng zhī xú qīng?shú néng ān yǐ jiǔ dòng zhī xú shēng?bǎo cǐ dào zhě,bù yù yíng。fū wéi bù yíng,gù néng bì bù xīn chéng。

第十六章

致虚极,守静笃。万物并作,吾以观其复。夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命。复命曰常,知常曰明。不知常,妄作凶。知常容,容乃公,公乃王,王乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。

zhì xū jí,shǒu jìng dǔ。wàn wù bìng zuò,wú yǐ guān qí fù。fū wù yún yún,gè fù guī qí gēn。guī gēn yuē jìng,jìng yuē fù mìng。fù mìng yuē cháng,zhī cháng yuē míng。bù zhī cháng,wàng zuò xiōng。zhī cháng róng,róng nǎi gōng,gōng nǎi wáng,wáng nǎi tiān,tiān nǎi dào,dào nǎi jiǔ,méi shēn bù dài。

第十七章

太上,下知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。犹兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓:我自然。

tài shàng,xià zhī yǒu zhī;qí cì,qīn ér yù zhī;qí cì,wèi zhī;qí cì,wǔ zhī。xìn bù zú yān,yǒu bù xìn yān。yóu xī qí guì yán。gōng chéng shì suí,bǎi xìng jiē wèi:wǒ zì rán。

第十八章

大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。

dà dào fèi,yǒu rén yì;zhì huì chū,yǒu dà wěi;liù qīn bù hé,yǒu xiào cí;guó jiā hūn luàn,yǒu zhōng chén。

第十九章

绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者以为文不足,故令有所属:见素抱朴,少思寡欲。

jué shèng qì zhì,mín lì bǎi bèi;jué rén qì yì,mín fù xiào cí;jué qiǎo qì lì,dào zéi wú yǒu。cǐ sān zhě yǐ wéi wén bù zú,gù lìng yǒu suǒ shǔ:jiàn sù bào pǔ,shǎo sī guǎ yù。

第二十章

绝学无忧。唯之与阿,相去几何?美之与恶,相去何若?人之所畏,不可不畏。荒兮,其未央哉!众人熙熙,如享太牢,如春登台。我独怕兮其未兆,如婴儿之未孩;乘乘兮若无所归。众人皆有馀,而我独若遗。我愚人之心也哉!纯纯兮。众人昭昭,我独若昏。众人察察,我独闷闷。忽兮其若海,漂兮若无所止。众人皆有以,而我独顽似鄙。我独异于人,而贵食母。

jué xué wú yōu。wéi zhī yǔ ā,xiāng qù jǐ hé?měi zhī yǔ è,xiāng qù hé ruò?rén zhī suǒ wèi,bù kě bù wèi。huāng xī,qí wèi yāng zāi!zhòng rén xī xī,rú xiǎng tài láo,rú chūn dēng tái。wǒ dú pà xī qí wèi zhào,rú yīng ér zhī wèi hái;chéng chéng xī ruò wú suǒ guī。zhòng rén jiē yǒu yú,ér wǒ dú ruò yí。wǒ yú rén zhī xīn yě zāi!chún chún xī。zhòng rén zhāo zhāo,wǒ dú ruò hūn。zhòng rén chá chá,wǒ dú mèn mèn。hū xī qí ruò hǎi,piào xī ruò wú suǒ zhǐ。zhòng rén jiē yǒu yǐ,ér wǒ dú wán sì bǐ。wǒ dú yì yú rén,ér guì shí mǔ。

第二十一章

孔德之容,惟道是从。道之为物,惟恍惟惚。恍兮惚兮,其中有物;惚兮恍兮,其中有象;窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。自今及古,其名不去,以阅众甫。吾何以知众甫之然哉?以此。

kǒng dé zhī róng,wéi dào shì cóng。dào zhī wéi wù,wéi huǎng wéi hū。huǎng xī hū xī,qí zhōng yǒu wù;hū xī huǎng xī,qí zhōng yǒu xiàng;yǎo xī míng xī,qí zhōng yǒu jīng;qí jīng shèn zhēn,qí zhōng yǒu xìn。zì jīn jí gǔ,qí míng bù qù,yǐ yuè zhòng fǔ。wú hé yǐ zhī zhòng fǔ zhī rán zāi?yǐ cǐ。

第二十二章

曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则多,多则惑。是以圣人抱一为天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。古之所谓曲则全者,岂虚言哉!诚全而归之。

qū zé quán,wǎng zé zhí,wā zé yíng,bì zé xīn,shào zé duō,duō zé huò。shì yǐ shèng rén bào yī wéi tiān xià shì。bù zì jiàn,gù míng;bù zì shì,gù zhāng;bù zì fá,gù yǒu gōng;bù zì jīn,gù cháng。fū wéi bù zhēng,gù tiān xià mò néng yǔ zhī zhēng。gǔ zhī suǒ wèi qū zé quán zhě,qǐ xū yán zāi!chéng quán ér guī zhī。

第二十三章

希言自然。飘风不终朝,骤雨不终日。孰为此者?天地。天地尚不能久,而况于人乎?故从事于道者,道者同于道,德者同于德,失者同于失。同于道者,道亦乐得之;同于德者,德亦乐得之;同于失者,失亦乐得之。信不足焉,有不信焉。

xī yán zì rán。piāo fēng bù zhōng cháo,zhòu yǔ bù zhōng rì。shú wèi cǐ zhě?tiān dì。tiān dì shàng bù néng jiǔ,ér kuàng yú rén hū?gù cóng shì yú dào zhě,dào zhě tóng yú dào,dé zhě tóng yú dé,shī zhě tóng yú shī。tóng yú dào zhě,dào yì lè dé zhī;tóng yú dé zhě,dé yì lè dé zhī;tóng yú shī zhě,shī yì lè dé zhī。xìn bù zú yān,yǒu bù xìn yān。

第二十四章

蚑者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰馀食赘形。物或恶之,故有道者不处。

qí zhě bù lì,kuà zhě bù xíng,zì jiàn zhě bù míng,zì shì zhě bù zhāng,zì fá zhě wú gōng,zì jīn zhě bù cháng。qí zài dào yě,yuē yú shí zhuì xíng。wù huò è zhī,gù yǒu dào zhě bù chǔ。

第二十五章

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,字之曰道,强名之曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,王亦大。域中有四大,而王居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

yǒu wù hùn chéng,xiān tiān dì shēng。jì xī liáo xī,dú lì ér bù gǎi,zhōu xíng ér bù dài,kě yǐ wéi tiān dì mǔ。wú bù zhī qí míng,zì zhī yuē dào,qiáng míng zhī yuē dà。dà yuē shì,shì yuē yuǎn,yuǎn yuē fǎn。gù dào dà,tiān dà,dì dà,wáng yì dà。yù zhōng yǒu sì dà,ér wáng jū qí yī yān。rén fǎ dì,dì fǎ tiān,tiān fǎ dào,dào fǎ zì rán。

第二十六章

重为轻根,静为躁君。是以君子终日行,不离辎重。虽有荣观,燕处超然。奈何万乘之主,而以身轻天下?轻则失臣,躁则失君。

zhòng wéi qīng gēn,jìng wéi zào jūn。shì yǐ jūn zǐ zhōng rì xíng,bù lí zī zhòng。suī yǒu róng guān,yàn chǔ chāo rán。nài hé wàn chéng zhī zhǔ,ér yǐ shēn qīng tiān xià?qīng zé shī chén,zào zé shī jūn。

第二十七章

善行无辙迹,善言无瑕谪,善计不用筹策,善闭无关楗而不可开,善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人,故无弃人;常善救物,故无弃物。是谓袭明。故善人者,不善人之师;不善人者,善人之资。不贵其师,不爱其资,虽智大迷,是谓要妙。

shàn xíng wú zhé jī,shàn yán wú xiá zhé,shàn jì bù yòng chóu cè,shàn bì wú guān jiàn ér bù kě kāi,shàn jié wú shéng yuē ér bù kě jiě。shì yǐ shèng rén cháng shàn jiù rén,gù wú qì rén;cháng shàn jiù wù,gù wú qì wù。shì wèi xí míng。gù shàn rén zhě,bù shàn rén zhī shī;bù shàn rén zhě,shàn rén zhī zī。bù guì qí shī,bù ài qí zī,suī zhì dà mí,shì wèi yào miào。

第二十八章

知其雄,守其雌,为天下溪。为天下溪,常德不离,复归于婴儿。知其白,守其黑,为天下式。为天下式,常德不忒,复归于无极。知其荣,守其辱,为天下谷。为天下谷,常德乃足,复归于朴。朴散则为器,圣人用之,则为官长,故大制不割。

zhī qí xióng,shǒu qí cí,wéi tiān xià xī。wéi tiān xià xī,cháng dé bù lí,fù guī yú yīng ér。zhī qí bái,shǒu qí hēi,wéi tiān xià shì。wéi tiān xià shì,cháng dé bù tè,fù guī yú wú jí。zhī qí róng,shǒu qí rǔ,wéi tiān xià gǔ。wéi tiān xià gǔ,cháng dé nǎi zú,fù guī yú pǔ。pǔ sàn zé wéi qì,shèng rén yòng zhī,zé wéi guān zhǎng,gù dà zhì bù gē。

第二十九章

将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也。为者败之,执者失之。故物或行或随;或嘘或吹;或强或羸;或载或隳。是以圣人去甚,去奢,去泰。

jiāng yù qǔ tiān xià ér wéi zhī,wú jiàn qí bù dé yǐ。tiān xià shén qì,bù kě wéi yě。wéi zhě bài zhī,zhí zhě shī zhī。gù wù huò xíng huò suí;huò xū huò chuī;huò qiáng huò léi;huò zài huò huī。shì yǐ shèng rén qù shèn,qù shē,qù tài。

第三十章

以道佐人主者,不以兵强天下。其事好还。师之所处,荆棘生焉。大军之后,必有凶年。善者果而已,不敢以取强。果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄,果而不得已,果而勿强。物壮则老,是谓不道,不道早已。

yǐ dào zuǒ rén zhǔ zhě,bù yǐ bīng qiáng tiān xià。qí shì hǎo huán。shī zhī suǒ chǔ,jīng jí shēng yān。dà jūn zhī hòu,bì yǒu xiōng nián。shàn zhě guǒ ér yǐ,bù gǎn yǐ qǔ qiáng。guǒ ér wù jīn,guǒ ér wù fá,guǒ ér wù jiāo,guǒ ér bù dé yǐ,guǒ ér wù qiáng。wù zhuàng zé lǎo,shì wèi bù dào,bù dào zǎo yǐ。

第三十一章

夫佳兵者,不祥之器,物或恶之,故有道者不处。君子居则贵左,用兵则贵右。兵者不祥之器,非君子之器,不得已而用之,恬淡为上。胜而不美,而美之者,是乐杀人。夫乐杀人者,则不可得志于天下矣。故吉事尚左,凶事尚右。偏将军处左,上将军处右,言以丧礼处之。杀人之众,以悲哀泣之;战胜,以丧礼处之。

fū jiā bīng zhě,bù xiáng zhī qì,wù huò è zhī,gù yǒu dào zhě bù chǔ。jūn zǐ jū zé guì zuǒ,yòng bīng zé guì yòu。bīng zhě bù xiáng zhī qì,fēi jūn zǐ zhī qì,bù dé yǐ ér yòng zhī,tián dàn wéi shàng。shèng ér bù měi,ér měi zhī zhě,shì lè shā rén。fū lè shā rén zhě,zé bù kě dé zhì yú tiān xià yǐ。gù jí shì shàng zuǒ,xiōng shì shàng yòu。piān jiāng jūn chǔ zuǒ,shàng jiāng jūn chǔ yòu,yán yǐ sāng lǐ chǔ zhī。shā rén zhī zhòng,yǐ bēi āi qì zhī;zhàn shèng,yǐ sāng lǐ chǔ zhī。

第三十二章

道常无名,朴虽小,天下不敢臣。侯王若能守之,万物将自宾。天地相合,以降甘露,民莫之令而自均。始制有名,名亦既有,天亦将知之。知之,所以不殆。譬道之在天下,犹川谷之于江海。

dào cháng wú míng,pǔ suī xiǎo,tiān xià bù gǎn chén。hòu wáng ruò néng shǒu zhī,wàn wù jiāng zì bīn。tiān dì xiāng hé,yǐ jiàng gān lù,mín mò zhī lìng ér zì jūn。shǐ zhì yǒu míng,míng yì jì yǒu,tiān yì jiāng zhī zhī。zhī zhī,suǒ yǐ bù dài。pì dào zhī zài tiān xià,yóu chuān gǔ zhī yú jiāng hǎi。

第三十三章

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

zhī rén zhě zhì,zì zhī zhě míng。shèng rén zhě yǒu lì,zì shèng zhě qiáng。zhī zú zhě fù。qiáng xíng zhě yǒu zhì。bù shī qí suǒ zhě jiǔ。sǐ ér bù wáng zhě shòu。

第三十四章

大道泛兮,其可左右。万物恃之以生而不辞,功成而不名有。衣养万物而不为主,常无欲,可名于小矣;万物归焉而不为主,可名于大矣。是以圣人终不为大,故能成其大。

dà dào fàn xī,qí kě zuǒ yòu。wàn wù shì zhī yǐ shēng ér bù cí,gōng chéng ér bù míng yǒu。yī yǎng wàn wù ér bù wéi zhǔ,cháng wú yù,kě míng yú xiǎo yǐ;wàn wù guī yān ér bù wéi zhǔ,kě míng yú dà yǐ。shì yǐ shèng rén zhōng bù wéi dà,gù néng chéng qí dà。

第三十五章

执大象,天下往。往而不害,安平泰。乐与饵,过客止。道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不可既。

zhí dà xiàng,tiān xià wǎng。wǎng ér bù hài,ān píng tài。lè yǔ ěr,guò kè zhǐ。dào zhī chū kǒu,dàn hū qí wú wèi,shì zhī bù zú jiàn,tīng zhī bù zú wén,yòng zhī bù kě jì。

第三十六章

将欲歙之,必固张之;将欲弱之,必固强之;将欲废之,必固兴之;将欲取之,必固与之。是谓微明。柔弱胜刚强。鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。

jiāng yù xī zhī,bì gù zhāng zhī;jiāng yù ruò zhī,bì gù qiáng zhī;jiāng yù fèi zhī,bì gù xīng zhī;jiāng yù qǔ zhī,bì gù yǔ zhī。shì wèi wēi míng。róu ruò shèng gāng qiáng。yú bù kě tuō yú yuān,guó zhī lì qì bù kě yǐ shì rén。

第三十七章

道常无为而无不为。侯王若能守之,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。无名之朴,亦将不欲。不欲以静,天下将自正。

dào cháng wú wéi ér wú bù wéi。hòu wáng ruò néng shǒu zhī,wàn wù jiāng zì huà。huà ér yù zuò,wú jiāng zhèn zhī yǐ wú míng zhī pǔ。wú míng zhī pǔ,yì jiāng bù yù。bù yù yǐ jìng,tiān xià jiāng zì zhèng。

下篇德经

第三十八章

上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以为,下德无为而有以为。上仁为之而无以为,上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始。是以大丈夫处其厚,不处其薄;居其实,不居其华。故去彼取此。

shàng dé bù dé,shì yǐ yǒu dé;xià dé bù shī dé,shì yǐ wú dé。shàng dé wú wéi ér wú yǐ wéi,xià dé wú wéi ér yǒu yǐ wéi。shàng rén wèi zhī ér wú yǐ wéi,shàng yì wèi zhī ér yǒu yǐ wéi。shàng lǐ wèi zhī ér mò zhī yìng,zé rǎng bei ér rēng zhī。gù shī dào ér hòu dé,shī dé ér hòu rén,shī rén ér hòu yì,shī yì ér hòu lǐ。fū lǐ zhě,zhōng xìn zhī bó,ér luàn zhī shǒu。qián shí zhě,dào zhī huá,ér yú zhī shǐ。shì yǐ dà zhàng fū chǔ qí hòu,bù chǔ qí bó;jū qí shí,bù jū qí huá。gù qù bǐ qǔ cǐ。

第三十九章

昔之得一者:天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下正。其致之,天无以清,将恐裂;地无以宁,将恐发;神无以灵,将恐歇;谷无以盈,将恐竭;万物无以生,将恐灭;侯王无以贵高,将恐蹶。故贵必以贱为本,高必以下为基。是以侯王自谓孤、寡、不毂。此其以贱为本耶?非乎?故致数车无车。不欲琭琭如玉,落落如石。

xī zhī dé yī zhě:tiān děi yī yǐ qīng,dì dé yī yǐ nìng,shén dé yī yǐ líng,gǔ dé yī yǐ yíng,wàn wù dé yī yǐ shēng,hòu wáng dé yī yǐ wéi tiān xià zhèng。qí zhì zhī,tiān wú yǐ qīng,jiāng kǒng liè;dì wú yǐ nìng,jiāng kǒng fā;shén wú yǐ líng,jiāng kǒng xiē;gǔ wú yǐ yíng,jiāng kǒng jié;wàn wù wú yǐ shēng,jiāng kǒng miè;hòu wáng wú yǐ guì gāo,jiāng kǒng jué。gù guì bì yǐ jiàn wéi běn,gāo bì yǐ xià wéi jī。shì yǐ hòu wáng zì wèi gū、guǎ、bù gǔ。cǐ qí yǐ jiàn wéi běn yé?fēi hū?gù zhì shù chē wú chē。bù yù luò luò rú yù,luò luò rú shí。

第四十章

反者道之动,弱者道之用。天下万物生于有,有生于无。

fǎn zhě dào zhī dòng,ruò zhě dào zhī yòng。tiān xià wàn wù shēng yú yǒu,yǒu shēng yú wú。

第四十一章

上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑,不足以为道。故建言有之:明道若昧,进道若退,夷道若类,上德若谷,大白若辱,广德若不足,建德若偷,质真若渝,大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形,道隐无名。夫唯道,善贷且成。

shàng shì wén dào,qín ér xíng zhī;zhōng shì wén dào,ruò cún ruò wáng;xià shì wén dào,dà xiào zhī。bù xiào,bù zú yǐ wéi dào。gù jiàn yán yǒu zhī:míng dào ruò mèi,jìn dào ruò tuì,yí dào ruò lèi,shàng dé ruò gǔ,dà bái ruò rǔ,guǎng dé ruò bù zú,jiàn dé ruò tōu,zhì zhēn ruò yú,dà fang wú yú,dà qì wǎn chéng,dà yīn xī shēng,dà xiàng wú xíng,dào yǐn wú míng。fū wéi dào,shàn dài qiě chéng。

第四十二章

道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不毂,而王公以为称。故物或损之而益,或益之而损。人之所教,我亦教之。强梁者不得其死,吾将以为教父。

dào shēng yī,yī shēng èr,èr shēng sān,sān shēng wàn wù。wàn wù fù yīn ér bào yáng,chōng qì yǐ wéi hé。rén zhī suǒ è,wéi gū、guǎ、bù gǔ,ér wáng gōng yǐ wéi chēng。gù wù huò sǔn zhī ér yì,huò yì zhī ér sǔn。rén zhī suǒ jiào,wǒ yì jiāo zhī。qiáng liáng zhě bù dé qí sǐ,wú jiāng yǐ wéi jiào fù。

第四十三章

天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入无间。吾是以知无为之有益。不言之教,无为之益,天下希及之。

tiān xià zhī zhì róu,chí chěng tiān xià zhī zhì jiān。wú yǒu rù wú jiàn。wú shì yǐ zhī wú wéi zhī yǒu yì。bù yán zhī jiào,wú wèi zhī yì,tiān xià xī jí zhī。

第四十四章

名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?甚爱必大费,多藏必厚亡。知足不辱,知止不殆,可以长久。

míng yǔ shēn shú qīn?shēn yǔ huò shú duō?dé yǔ wáng shú bìng?shèn ài bì dà fèi,duō cáng bìhòu wáng。zhī zú bù rǔ,zhī zhǐ bù dài,kě yǐ cháng jiǔ。

第四十五章

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。躁胜寒,静胜热。清静以为天下正。

dà chéng ruò quē,qí yòng bù bì。dà yíng ruò chōng,qí yòng bù qióng。dà zhí ruò qū,dà qiǎo ruò zhuō,dà biàn ruò nè。zào shèng hán,jìng shèng rè。qīng jìng yǐ wéi tiān xià zhèng。

第四十六章

天下有道,却走马以粪。天下无道,戎马生于郊。罪莫大于可欲,祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。

tiān xià yǒu dào,què zǒu mǎ yǐ fèn。tiān xià wú dào,róng mǎ shēng yú jiāo。zuì mò dà yú kě yù,huò mò dà yú bù zhī zú,jiù mò dà yú yù dé。gù zhī zú zhī zú,cháng zú yǐ。

第四十七章

不出户,知天下;不窥牖,见天道。其出弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而名,不为而成。

bù chū hù,zhī tiān xià;bù kuī yǒu,jiàn tiān dào。qí chū mí yuǎn,qí zhī mí shǎo。shì yǐ shèng rén bù xíng ér zhī,bù jiàn ér míng,bù wéi ér chéng。

第四十八章

为学日益,为道日损。损之又损,以至于无为。无为而无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。

wéi xué rì yì,wéi dào rì sǔn。sǔn zhī yòu sǔn,yǐ zhì yú wú wéi。wú wéi ér wú bù wéi。qǔ tiān xià cháng yǐ wú shì,jí qí yǒu shì,bù zú yǐ qǔ tiān xià。

第四十九章

圣人常无心,以百姓心为心。善者吾善之,不善者吾亦善之,德善。信者吾信之,不信者吾亦信之,德信。圣人在天下怵怵,为天下浑其心。百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。

shèng rén cháng wú xīn,yǐ bǎi xìng xīn wéi xīn。shàn zhě wú shàn zhī,bù shàn zhě wú yì shàn zhī,dé shàn。xìn zhě wú xìn zhī,bù xìn zhě wú yì xìn zhī,dé xìn。shèng rén zài tiān xià chù chù,wéi tiān xià hún qí xīn。bǎi xìng jiē zhù qí ěr mù,shèng rén jiē hái zhī。

第五十章

出生入死。生之徒,十有三;死之徒,十有三;人之生,动之死地,十有三。夫何故?以其生生之厚也。盖闻善摄生者,路行不遇兕虎,入军不被甲兵。兕无所投其角,虎无所措其爪,兵无所容其刃。夫何故?以其无死地。

chū shēng rù sǐ。shēng zhī tú,shí yǒu sān;sǐ zhī tú,shí yǒu sān;rén zhī shēng,dòng zhī sǐ dì,shí yǒu sān。fū hé gù?yǐ qí shēng shēng zhī hòu yě。gài wén shàn shè shēng zhě,lù xíng bù yù sì hǔ,rù jūn bù bèi jiǎ bīng。sì wú suǒ tóu qí jiǎo,hǔ wú suǒ cuò qí zhǎo,bīng wú suǒ róng qí rèn。fū hé gù?yǐ qí wú sǐ dì。

第五十一章

道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。故道生之,德畜之;长之育之,成之熟之,养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰。是谓玄德。

dào shēng zhī,dé xù zhī,wù xíng zhī,shì chéng zhī。shì yǐ wàn wù mò bù zūn dào ér guì dé。dào zhī zūn,dé zhī guì,fū mò zhī mìng ér cháng zì rán。gù dào shēng zhī,dé xù zhī;zhǎng zhī yù zhī,chéng zhī shú zhī,yǎng zhī fù zhī。shēng ér bù yǒu,wéi ér bù shì,zhǎng ér bù zǎi。shì wèi xuán dé。

第五十二章

天下有始,以为天下母。既知其母,复知其子。既知其子,复守其母,没身不殆。塞其兑,闭其门,终身不勤。开其兑,济其事,终身不救。见小曰明,守柔曰强。用其光,复归其明,无遗身殃,是谓习常。

tiān xià yǒu shǐ,yǐ wéi tiān xià mǔ。jì zhī qí mǔ,fù zhī qí zǐ。jì zhī qí zǐ,fù shǒu qí mǔ,méi shēn bù dài。sāi qí duì,bì qí mén,zhōng shēn bù qín。kāi qí duì,jì qí shì,zhōng shēn bù jiù。jiàn xiǎo yuē míng,shǒu róu yuē qiáng。yòng qí guāng,fù guī qí míng,wú yí shēn yāng,shì wèi xí cháng。

第五十三章

使我介然有知,行于大道,唯施是畏。大道甚夷,而民好径。朝甚除,田甚芜,仓甚虚;服文采,带利剑,厌饮食,财货有馀;是谓盗夸。盗夸非道也哉!

shǐ wǒ jiè rán yǒu zhī,xíng yú dà dào,wéi shī shì wèi。dà dào shèn yí,ér mín hào jìng。cháo shèn chú,tián shèn wú,cāng shèn xū;fú wén cǎi,dài lì jiàn,yàn yǐn shí,cái huò yǒu yú;shì wèi dào kuā。dào kuā fēi dào yě zāi!

第五十四章

善建者不拔,善抱者不脱,子孙以祭祀不辍。修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃馀;修之于乡,其德乃长;修之于国,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。故以身观身,以家观家,以乡观乡,以国观国,以天下观天下。吾何以知天下之然哉?以此。

shàn jiàn zhě bù bá,shàn bào zhě bù tuō,zǐ sūn yǐ jì sì bù chuò。xiū zhī yú shēn,qí dé nǎi zhēn;xiū zhī yú jiā,qí dé nǎi yú;xiū zhī yú xiāng,qí dé nǎi cháng;xiū zhī yú guó,qí dé nǎi fēng;xiū zhī yú tiān xià,qí dé nǎi pǔ。gù yǐ shēn guān shēn,yǐ jiā guān jiā,yǐ xiāng guān xiāng,yǐ guó guān guó,yǐ tiān xià guān tiān xià。wú hé yǐ zhī tiān xià zhī rán zāi?yǐ cǐ。

第五十五章

含德之厚,比于赤子。毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不搏。骨弱筋柔而握固,未知牝牡之合而朘作,精之至也。终日号而不嗄,和之至也。知和曰常,知常曰明。益生曰祥,心使气曰强。物壮则老,谓之不道,不道早已。

hán dé zhī hòu,bǐ yú chì zǐ。dú chóng bù shì,měng shòu bù jù,jué niǎo bù bó。gǔ ruò jīn róu ér wò gù,wèi zhī pìn mǔ zhī hé ér juān zuò,jīng zhī zhì yě。zhōng rì hào ér bù shà,hé zhī zhì yě。zhī hé yuē cháng,zhī cháng yuē míng。yì shēng yuē xiáng,xīn shǐ qì yuē qiáng。wù zhuàng zé lǎo,wèi zhī bù dào,bù dào zǎo yǐ。

第五十六章

知者不言,言者不知。塞其兑,闭其门,挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同。故不可得而亲,亦不可得而疏;不可得而利,亦不可得而害;不可得而贵,亦不可得而贱。故为天下贵。

zhī zhě bù yán,yán zhě bù zhī。sāi qí duì,bì qí mén,cuò qí ruì,jiě qí fēn,hé qí guāng,tóng qí chén,shì wèi xuán tóng。gù bù kě dé ér qīn,yì bù kě dé ér shū;bù kě dé ér lì,yì bù kě dé ér hài;bù kě dé ér guì,yì bù kě dé ér jiàn。gù wéi tiān xià guì。

第五十七章

以正治国,以奇用兵,以无事取天下。吾何以知其然哉?以此:天下多忌讳,而民弥贫;民多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起;法物滋彰,盗贼多有。故圣人云:我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴,我无情而民自清。

yǐ zhèng zhì guó,yǐ qí yòng bīng,yǐ wú shì qǔ tiān xià。wú hé yǐ zhī qí rán zāi?yǐ cǐ:tiān xià duō jì huì,ér mín mí pín;mín duō lì qì,guó jiā zī hūn;rén duō jì qiǎo,qí wù zī qǐ;fǎ wù zī zhāng,dào zéi duō yǒu。gù shèng rén yún:wǒ wú wéi ér mín zì huà,wǒ hào jìng ér mín zì zhèng,wǒ wú shì ér mín zì fù,wǒ wú yù ér mín zì pǔ,wǒ wú qíng ér mín zì qīng。

第五十八章

其政闷闷,其民淳淳;其政察察,其民缺缺。祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。孰知其极?其无正。正复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久。是以圣人方而不割,廉而不刿,直而不肆,光而不耀。

qí zhèng mèn mèn,qí mín chún chún;qí zhèng chá chá,qí mín quē quē。huò xī fú zhī suǒ yǐ,fú xī huò zhī suǒ fú。shú zhī qí jí?qí wú zhèng。zhèng fù wéi qí,shàn fù wéi yāo。rén zhī mí,qí rì gù jiǔ。shì yǐ shèng rén fāng ér bùgē,lián ér bù guì,zhí ér bù sì,guāng ér bù yào。

第五十九章

治人事天,莫若啬。夫唯啬,是谓早服。早服谓之重积德。重积德则无不克。无不克则莫知其极。莫知其极,可以有国。有国之母,可以长久。是谓深根固蒂,长生久视之道。

zhì rén shì tiān,mò ruò sè。fū wéi sè,shì wèi zǎo fú。zǎo fú wèi zhī zhòng jī dé。zhòng jī dé zé wú bù kè。wú bù kè zé mò zhī qí jí。mò zhī qí jí,kě yǐ yǒu guó。yǒu guó zhī mǔ,kě yǐ cháng jiǔ。shì wèi shēn gēn gù dì,cháng shēng jiǔ shì zhī dào。

第六十章

治大国,若烹小鲜。以道莅天下,其鬼不神。非其鬼不神,其神不伤人;非其神不伤人,圣人亦不伤人。夫两不相伤,故德交归焉。

zhì dà guó,ruò pēng xiǎo xiān。yǐ dào lì tiān xià,qí guǐ bù shén。fēi qí guǐ bù shén,qí shén bù shāng rén;fēi qí shén bù shāng rén,shèng rén yì bù shāng rén。fū liǎng bù xiāng shāng,gù dé jiāo guī yān。

第六十一章

大国者下流,天下之交,天下之牝。牝常以静胜牡,以静为下。故大国以下小国,则取小国;小国以下大国,则取大国。故或下以取,或下而取。大国不过欲兼畜人,小国不过欲入事人。夫两者各得其所欲,大者宜为下。

dà guó zhě xià liú,tiān xià zhī jiāo,tiān xià zhī pìn。pìn cháng yǐ jìng shèng mǔ,yǐ jìng wéi xià。gù dà guó yǐ xià xiǎo guó,zé qǔ xiǎo guó;xiǎo guó yǐ xià dà guó,zé qǔ dà guó。gù huò xià yǐ qǔ,huò xià ér qǔ。dà guó bù guò yù jiān xù rén,xiǎo guó bù guò yù rù shì rén。fū liǎng zhě gè dé qí suǒ yù,dà zhě yí wéi xià。

第六十二章

道者万物之奥。善人之宝,不善人之所保。美言可以市,尊行可以加人。人之不善,何弃之有?故立天子,置三公,虽有拱璧以先驷马,不如坐进此道。古之所以贵此道者何?不日求以得,有罪以免耶?故为天下贵。

dào zhě wàn wù zhī ào。shàn rén zhī bǎo,bù shàn rén zhī suǒ bǎo。měi yán kě yǐ shì,zūn xíng kě yǐ jiā rén。rén zhī bù shàn,hé qì zhī yǒu?gù lì tiān zǐ,zhì sān gōng,suī yǒu gǒng bì yǐ xiān sì mǎ,bù rú zuò jìn cǐ dào。gǔ zhī suǒ yǐ guì cǐ dào zhě hé?bù rì qiú yǐ dé,yǒu zuì yǐ miǎn yé?gù wéi tiān xià guì。

第六十三章

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德。图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终无难矣。

wéi wú wéi,shì wú shì,wèi wú wèi。dà xiǎo duō shao,bào yuàn yǐ dé。tú nán yú qí yì,wéi dà yú qí xì。tiān xià nán shì,bì zuò yú yì;tiān xià dà shì,bì zuò yú xì。shì yǐ shèng rén zhōng bù wéi dà,gù néng chéng qí dà。fū qīng nuò bì guǎ xìn,duō yì bì duō nán。shì yǐ shèng rén yóu nán zhī,gù zhōng wú nán yǐ。

第六十四章

其安易持,其未兆易谋,其脆易破,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然,而不敢为。

qí ān yì chí,qí wèi zhào yì móu,qí cuì yì pò,qí wēi yì sàn。wéi zhī yú wèi yǒu,zhì zhī yú wèi luàn。hé bào zhī mù,shēng yú háo mò;jiǔ céng zhī tái,qǐ yú lěi tǔ;qiān lǐ zhī xíng,shǐ yú zú xià。wéi zhě bài zhī,zhí zhě shī zhī。mín zhī cóng shì,cháng yú jǐ chéng ér bài zhī。shèn zhōng rú shǐ,zé wú bài shì。shì yǐ shèng rén yù bù yù,bù guì nán dé zhī huò;xué bù xué,fù zhòng rén zhī suǒ guò。yǐ fǔ wàn wù zhī zì rán,ér bù gǎn wéi。

第六十五章

古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。以智治国,国之贼;不以智治国,国之福。知此两者亦楷式。能知楷式,是谓玄德。玄德深矣,远矣,与物反矣,然后乃至大顺。

gǔ zhī shàn wéi dào zhě,fēi yǐ míng mín,jiāng yǐ yú zhī。mín zhī nán zhì,yǐ qí zhì duō。yǐ zhì zhì guó,guó zhī zéi;bù yǐ zhì zhì guó,guó zhī fú。zhī cǐ liǎng zhě yì kǎi shì。néng zhī kǎi shì,shì wèi xuán dé。xuán dé shēn yǐ,yuǎn yǐ,yǔ wù fǎn yǐ,rán hòu nǎi zhì dà shùn。

第六十六章

江海所以能为百谷王者,以其善下之,故能为百谷王。是以圣人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之。是以圣人处上而民不重,处前而民不害。是以天下乐推而不厌。以其不争,故天下莫能与之争。

jiāng hǎi suǒ yǐ néng wéi bǎi gǔ wáng zhě,yǐ qí shàn xià zhī,gù néng wéi bǎi gǔ wáng。shì yǐ shèng rén yù shàng mín,bì yǐ yán xià zhī;yù xiān mín,bì yǐ shēn hòu zhī。shì yǐ shèng rén chǔ shàng ér mín bù zhòng,chǔ qián ér mín bù hài。shì yǐ tiān xià lè tuī ér bù yàn。yǐ qí bù zhēng,gù tiān xià mò néng yǔ zhī zhēng。

第六十七章

天下皆谓我大,似不肖。夫唯大,故似不肖。若肖久矣,其细也夫。我有三宝,持而保之:一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈故能勇,俭故能广,不敢为天下先,故能成器长。今舍慈且勇,舍俭且广,舍后且先,死矣!夫慈,以战则胜,以守则固。天将救之,以慈卫之。

tiān xià jiē wèi wǒ dà,sì bù xiào。fū wéi dà,gù sì bù xiào。ruò xiào jiǔ yǐ,qí xì yě fū。wǒ yǒu sān bǎo,chí ér bǎo zhī:yī yuē cí,èr yuē jiǎn,sān yuē bù gǎn wéi tiān xià xiān。cí gù néng yǒng,jiǎn gù néng guǎng,bù gǎn wéi tiān xià xiān,gù néng chéng qì zhǎng。jīn shě cí qiě yǒng,shě jiǎn qiě guǎng,shě hòu qiě xiān,sǐ yǐ!fū cí,yǐ zhàn zé shèng,yǐ shǒu zé gù。tiān jiāng jiù zhī,yǐ cí wèi zhī。

第六十八章

善为士者不武,善战者不怒,善胜敌者不与争,善用人者为之下。是谓不争之德,是谓用人之力,是谓配天,古之极。

shàn wéi shì zhě bù wǔ,shàn zhàn zhě bù nù,shàn shèng dí zhě bù yǔ zhēng,shàn yòng rén zhě wéi zhī xià。shì wèi bù zhēng zhī dé,shì wèi yòng rén zhī lì,shì wèi pèi tiān,gǔ zhī jí。

第六十九章

用兵有言:吾不敢为主而为客,不敢进寸而退尺。是谓行无行,攘无臂,扔无敌,执无兵。祸莫大于轻敌,轻敌几丧吾宝。故抗兵相加,哀者胜矣。

yòng bīng yǒu yán:wú bù gǎn wéi zhǔ ér wéi kè,bù gǎn jìn cùn ér tuì chǐ。shì wèi xíng wú xíng,rǎng wú bì,rēng wú dí,zhí wú bīng。huò mò dà yú qīng dí,qīng dí jǐ sàng wú bǎo。gù kàng bīng xiāng jiā,āi zhě shèng yǐ。

第七十章

吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。言有宗,事有君。夫唯无知,是以不我知。知我者希,则我者贵。是以圣人被褐怀玉。

wú yán shèn yì zhī,shèn yì xíng。tiān xià mò néng zhī,mò néng xíng。yán yǒu zōng,shì yǒu jūn。fū wéi wú zhī,shì yǐ bù wǒ zhī。zhī wǒ zhě xī,zé wǒ zhě guì。shì yǐ shèng rén bèi hè huái yù。

第七十一章

知不知,上;不知知,病。夫唯病病,是以不病。圣人不病,以其病病,是以不病。

zhī bù zhī,shàng;bù zhī zhī,bìng。fū wéi bìng bìng,shì yǐ bù bìng。shèng rén bù bìng,yǐ qí bìng bìng,shì yǐ bù bìng。

第七十二章

民不畏威,则大威至。无狭其所居,无厌其所生。夫唯不厌,是以不厌。是以圣人自知不自见,自爱不自贵。故去彼取此。

mín bù wèi wēi,zé dà wēi zhì。wú xiá qí suǒ jū,wú yàn qí suǒ shēng。fū wéi bù yàn,shì yǐ bù yàn。shì yǐ shèng rén zì zhī bù zì jiàn,zì ài bù zì guì。gù qù bǐ qǔ cǐ。

第七十三章

勇于敢则杀,勇于不敢则活。此两者,或利或害。天之所恶,孰知其故?天之道,不争而善胜,不言而善应,不召而自来,繟然而善谋。天网恢恢,疏而不失。

yǒng yú gǎn zé shā,yǒng yú bù gǎn zé huó。cǐ liǎng zhě,huò lì huò hài。tiān zhī suǒ è,shú zhī qí gù?tiān zhī dào,bù zhēng ér shàn shèng,bù yán ér shàn yīng,bù zhào ér zì lái,chǎn rán ér shàn móu。tiān wǎng huī huī,shū ér bù shī。

第七十四章

民不畏死,奈何以死惧之?若使民常畏死,而为奇者,吾得执而杀之,孰敢?常有司杀者。夫代司杀者,是谓代大匠斫。夫代大匠斫者,希有不伤其手矣。

mín bù wèi sǐ,nài hé yǐ sǐ jù zhī?ruò shǐ mín cháng wèi sǐ,ér wéi qí zhě,wú dé zhí ér shā zhī,shú gǎn?cháng yǒu sī shā zhě。fū dài sī shā zhě,shì wèi dài dà jiàng zhuó。fū dài dà jiàng zhuó zhě,xī yǒu bù shāng qí shǒu yǐ。

第七十五章

民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上之有为,是以难治。民之轻死,以其上求生之厚,是以轻死。夫唯无以生为者,是贤于贵生。

mín zhī jī,yǐ qí shàng shí shuì zhī duō,shì yǐ jī。mín zhī nán zhì,yǐ qí shàng zhī yǒu wéi,shì yǐ nán zhì。mín zhī qīng sǐ,yǐ qí shàng qiú shēng zhī hòu,shì yǐ qīng sǐ。fū wéi wú yǐ shēng wéi zhě,shì xián yú guì shēng。

第七十六章

人之生也柔弱,其死也坚强。万物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则不胜,木强则共。强大处下,柔弱处上。

rén zhī shēng yě róu ruò,qí sǐ yě jiān qiáng。wàn wù cǎo mù zhī shēng yě róu cuì,qí sǐ yě kū gǎo。gù jiān qiáng zhě sǐ zhī tú,róu ruò zhě shēng zhī tú。shì yǐ bīng qiáng zé bù shèng,mù qiáng zé gòng。qiáng dà chǔ xià,róu ruò chǔ shàng。

第七十七章

天之道,其犹张弓乎?高者抑之,下者举之;有馀者损之,不足者补之。天之道,损有馀而补不足。人之道则不然,损不足以奉有馀。孰能有馀以奉天下,唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。

tiān zhī dào,qí yóu zhāng gōng hū?gāo zhě yì zhī,xià zhě jǔ zhī;yǒu yú zhě sǔn zhī,bù zú zhě bǔzhī。tiān zhī dào,sǔn yǒu yú ér bǔ bù zú。rén zhī dào zé bù rán,sǔn bù zú yǐ fèng yǒu yú。shú néng yǒu yú yǐ fèng tiān xià,wéi yǒu dào zhě。shì yǐ shèng rén wéi ér bù shì,gōng chéng ér bù chǔ,qí bù yù jiàn xián。

第七十八章

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。柔之胜刚,弱之胜强,天下莫不知,莫能行。是以圣人云:受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是谓天下王。正言若反。

tiān xià mò róu ruò yú shuǐ,ér gōng jiān qiáng zhě mò zhī néng shèng,yǐ qí wú yǐ yì zhī。róu zhī shèng gāng,ruò zhī shèng qiáng,tiān xià mò bù zhī,mò néng xíng。shì yǐ shèng rén yún:shòu guó zhī gòu,shì wèi shè jì zhǔ;shòu guó bù xiáng,shì wèi tiān xià wáng。zhèng yán ruò fǎn。

第七十九章

和大怨,必有馀怨,安可以为善?是以圣人执左契,而不责于人。有德司契,无德司彻。天道无亲,常与善人。

hé dà yuàn,bì yǒu yú yuàn,ān kě yǐ wéi shàn?shì yǐ shèng rén zhí zuǒ qì,ér bù zé yú rén。yǒu dé sī qì,wú dé sī chè。tiān dào wú qīn,cháng yǔ shàn rén。

第八十章

小国寡民。使有什伯,人之器而不用。使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之,虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。

xiǎo guó guǎ mín。shǐ yǒu shén bó,rén zhī qì ér bù yòng。shǐ mín zhòng sǐ ér bù yuǎn xǐ。suī yǒu zhōu yú,wú suǒ chéng zhī,suī yǒu jiǎ bīng,wú suǒ chén zhī。shǐ mín fù jié shéng ér yòng zhī。gān qí shí,měi qí fú,ān qí jū,lè qí sú。lín guó xiāng wàng,jī quǎn zhī shēng xiāng wén,mín zhì lǎo sǐ,bù xiāng wǎng lái。

第八十一章

信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。

xìn yán bù měi,měi yán bù xìn。shàn zhě bù biàn,biàn zhě bù shàn。zhī zhě bù bó,bó zhě bù zhī。shèng rén bù jī,jì yǐ wéi rén jǐ yù yǒu,jì yǐ yǔ rén jǐ yù duō。tiān zhī dào,lì ér bù hài;shèng rén zhī dào,wéi ér bù zhēng。

参考資料:

  1. 中国道教協会

BACK TO TOP