■ 中国常用反意語一覧


CREATED: 2015/05/11
REVISED: 2015/05/13


中国常用反意語の暗記用ツール

拼音(ピンイン)反义词(反意語)反义词(反意語)拼音(ピンイン)
ǎigāo
ái bǎn呆板活泼huó po
ái bǎn呆板灵活líng huó
ài xī爱惜糟蹋zāo tà
ǎi xiǎo矮小高大gāo dà
ǎi xiǎo矮小魁梧kuí wú
àn dàn暗淡灿烂càn làn
àn dàn暗淡鲜明xiān míng
àn dàn暗淡鲜艳xiān yàn
ān jìng安静热闹rè nao
ān jū lè yè安居乐业颠沛流离diān pèi liú lí
báihēi
bái tiān白天黑夜hēi yè
bái xī白皙黝黑yǒu hēi
bàn tú ér fèi半途而废坚持不懈jiān chí bù xiè
bàng wǎn傍晚早晨zǎo chén
bàng wǎn傍晚清晨qīng chén
bàng wǎn傍晚黎明lí míng
bǎo饿è
bāobiǎn
bǎo hù保护破坏pò huài
bào lù暴露隐蔽yǐn bì
bào zào暴躁温和wēn hé
bào zào暴躁温顺wēn shùn
běinán
bēi shāng悲伤愉快yú kuài
bēi tòng yù jué悲痛欲绝欣喜若狂xīn xǐ ruò kuáng
bēi wēi卑微显赫xiǎn hè
bèn zhòng笨重轻便qīng biàn
bèn zhòng笨重轻巧qīng qiǎo
bèn zhòng笨重轻盈qīng yíng
bǐ zhí笔直蜿蜒wān yán
biǎo yáng表扬责备zé bèi
bié jù yī gé别具一格普普通通pǔ pǔ tōng tōng
bīng lěng冰冷火热huǒ rè
bó gǔ tōng jīn博古通今坐井观天zuò jǐng guān tiān
bō tāo xiōng yǒng波涛汹涌风平浪静fēng píng làng jìng
bù jì qí shù不计其数屈指可数qū zhǐ kě shǔ
bù kě jì shù不可计数屈指可数qū zhǐ kě shǔ
bù kě sī yì不可思议顺理成章shùn lǐ chéng zhāng
bù shí不识相识xiāng shí
bù tóng不同相同xiāng tóng
bù xiè不屑羡慕xiàn mù
bù yí不宜相宜xiāng yí
càn làn灿烂黯淡àn dàn
cánglòu
cáo zá嘈杂安谧ān mì
cáo zá嘈杂寂静jì jìng
cáo zá嘈杂静寂jìng jì
chǎn shēng产生打消dǎ xiāo
chǎo nào吵闹静谧jìng mì
cháo xiào嘲笑称赞chēng zàn
chén
chén diān diān沉甸甸轻飘飘qīng piāo piāo
chén jì沉寂沸腾fèi téng
chén jìn沉浸漂浮piāo fú
chén mò沉没漂浮piāo fú
chén zhòng沉重轻快qīng kuài
chén zhòng沉重轻盈qīng yíng
chén zuì沉醉苏醒sū xǐng
chéng shí诚实说谎shuō huǎng
chéng shòu承受推却tuī què
chéng xiàn呈现消失xiāo shī
chēng zàn称赞责备zé bèi
chízhāng
chí dùn迟钝锋利fēng lì
chī lì吃力轻松qīng sōng
chǒng ér宠儿弃儿qì ér
chōng fēng冲锋退却tuì què
chōng pèi充沛疲倦pí juàn
chōng shí充实空虚kōng xū
chòuxiāng
chǒuměi
chǒu lòu丑陋优美yōu měi
chǒu lòu丑陋俊俏jùn qiào
chǒu lòu丑陋漂亮piào liang
chǒu lòu丑陋美丽měi lì
chǒu lòu丑陋美好měi hǎo
chū fā出发归来guī lái
chù mù jīng xīn触目惊心赏心悦目shǎng xīn yuè mù
chū xiàn出现消失xiāo shī
chuán tǒng传统现代xiàn dài
chuí tóu sàng qì垂头丧气得意洋洋dé yì yáng yáng
chuí tóu sàng qì垂头丧气昂首挺胸áng shǒu tǐng xiōng
chuí tóu sàng qì垂头丧气扬眉吐气yáng méi tǔ qì
chún qiāng shé jiàn唇枪舌剑心平气和xīn píng qì hé
cì ěr刺耳悦耳yuè ěr
cí xiáng慈祥狰狞zhēng níng
cōng cōng匆匆慢慢màn màn
cōng róng从容慌张huāng zhāng
cōng róng从容慌忙huāng máng
cóng róng bù pò从容不迫惊慌失措jīng huāng shī cuò
cū cāo粗糙精细jīng xì
cū cāo粗糙精致jīng zhì
cū cāo粗糙细腻xì nì
cū cāo粗糙细致xì zhì
cū sú粗俗精美jīng měi
cū xīn粗心细心xì xīn
cū zhì làn zào粗制滥造精雕细刻jīng diāo xì kè
cún zài存在消失xiāo shī
wèn
xiǎo
dà fang大方害羞hài xiū
dà gài大概精确jīng què
dàfang大方怕羞pà xiū
dàfang大方羞涩xiū sè
dàfang大方腼腆miǎn tian
dānshuāng
dān xīn担心放心fàng xīn
yǒu
tiān
gāo
dī chén低沉洪亮hóng liàng
dī liè低劣高明gāo míng
dī luò低落高昂gāo áng
dí rén敌人朋友péng you
dī tóu低头昂首áng shǒu
dì yù地狱天堂tiān táng
diàn jì惦记放心fàng xīn
diǎn rán点燃熄灭xī miè
diāo líng凋零盛开shèng kāi
diāo xiè凋谢盛开shèng kāi
dòngjìng
dōng西
dòng dàng动荡平静píng jìng
dòng yáo动摇坚定jiān dìng
dòng yáo动摇坚毅jiān yì
tōng
dǔ sè堵塞畅通chàng tōng
duàn
duǎncháng
duǎn chù短处长处cháng chù
duàn duàn xù xù断断续续连续不断lián xù bù duàn
duìcuò
dùnmáo
dùnruì
duōshǎo
è liè恶劣良好liáng hǎo
è yùn厄运好运hǎo yùn
fā jué发掘埋没mái mò
fá wèi乏味有趣yǒu qù
fā zhǎn发展落后luò hòu
fǎnzhèng
fǎn duì反对赞成zàn chéng
fán huá繁华萧条xiāo tiáo
fǎn kàng反抗顺从shùn cóng
fǎn miàn反面正面zhèng miàn
fán nǎo烦恼高兴gāo xìng
fán róng繁荣衰败shuāi bài
fán zhòng繁重轻松qīng sōng
fāng biàn方便麻烦má fan
fàng sì放肆谨慎jǐn shèn
fěijǐng
fèi fèi yáng yáng沸沸扬扬鸦雀无声yā què wú shēng
fèi qǐn wàng shí废寝忘食饱食终日bǎo shí zhōng rì
féi wò肥沃贫瘠pín jí
fēn
fēn jiě分解综合zōng hé
fēn liè分裂团结tuán jié
fēn liè分裂统一tǒng yī
fèn nù愤怒高兴gāo xìng
fēn sàn分散簇拥cù yōng
fēn sàn分散聚拢jù lǒng
fēn sàn分散聚集jù jí
fēn sàn分散集中jí zhōng
fēng bì封闭开放kāi fàng
fēng fù丰富贫乏pín fá
fēng mǎn丰满干瘪gān biě
fēng nián丰年歉年qiàn nián
fēng shōu丰收歉收qiàn shōu
fǒushì
fǒu dìng否定承认chéng rèn
fǒu dìng否定肯定kěn dìng
fǒu rèn否认承认chéng rèn
qióng
pín
fú cóng服从违抗wéi kàng
fù yù富裕穷苦qióng kǔ
fù yù富裕贫穷pín qióng
fù zá复杂简单jiǎn dān
gān湿shī
gāntián
gān
gān biě干瘪饱满bǎo mǎn
gàn jìn shí zú干劲十足筋疲力尽jīn pí lì jìn
gān jìng干净肮脏āng zāng
gān zào干燥湿润shī rùn
gān zào干燥潮湿cháo shī
gāng qiáng刚强柔弱róu ruò
gāng qiáng刚强软弱ruǎn ruò
gāo zhān yuǎn zhǔ高瞻远瞩鼠目寸光shǔ mù cùn guāng
gè xìng个性共性gòng xìng
gōng
gōng
gōng kāi公开秘密mì mì
gōng kāi公开藏匿cáng nì
gōng kāi公开隐藏yǐn cáng
gōng zuò工作歇息xiē xī
gǔ dài古代现代xiàn dài
gù dìng固定流动liú dòng
gǔ lǎo古老现代xiàn dài
gù rén故人新交xīn jiāo
gù rén故人新朋xīn péng
gù yì故意无意wú yì
gù zhí固执随和suí he
guānkāi
guān bì关闭打开dǎ kāi
guān bì关闭敞开chǎng kāi
guān qiè关切冷淡lěng dàn
guān qiè关切冷落lěng luò
guān xīn关心冷漠lěng mò
guāng hua光滑粗糙cū cāo
guǎng kuò广阔狭小xiá xiǎo
guāng míng光明漆黑qī hēi
guāng míng光明黑暗hēi àn
guǒ duàn果断犹豫yóu yù
guǒ duàn果断踌躇chóu chú
hánnuǎn
hànlào
hán hu含糊清楚qīng chu
hán lěng寒冷暖和nuǎn huo
hán lěng寒冷温暖wēn nuǎn
hán lěng寒冷炎热yán rè
háo bù yóu yù毫不犹豫犹豫不决yóu yù bù jué
hǎo xīn好心恶意è yì
hé ǎi和蔼粗暴cū bào
hé lǒng合拢张开zhāng kāi
hé lǒng合拢裂开liè kāi
hé píng和平战争zhàn zhēng
hé shàng合上打开dǎ kāi
hènài
héngshù
héngzòng
hóng dà宏大微小wēi xiǎo
hòubáo
huá lì华丽朴实pǔ shí
huá lì华丽朴素pǔ sù
huá lì华丽褴褛lán lǚ
huàihǎo
huài shì坏事好事hǎo shì
huái yí怀疑相信xiāng xìn
huān kuài欢快沉重chén zhòng
huān lè欢乐痛苦tòng kǔ
huǎn màn缓慢迅猛xùn měng
huǎn màn缓慢迅速xùn sù
huǎn màn缓慢飞快fēi kuài
huān sòng欢送迎接yíng jiē
huān xǐ欢喜气愤qì fèn
huàn xiǎng幻想现实xiàn shí
huǎng huǎng hū hū恍恍惚惚清清楚楚qīng qīng chǔ chǔ
huāng luàn慌乱镇静zhèn jìng
huāng máng慌忙镇定zhèn dìng
huǎng rán dà wù恍然大悟百思不解bǎi sī bù jiě
huǎng rán dà wù恍然大悟迷惑不解mí huo bù jiě
huāng zhāng慌张沉着chén zhuó
huāng zhāng慌张镇定zhèn dìng
huí guī回归离开lí kāi
huǐ guò zì xīn悔过自新执迷不悟zhí mí bù wù
huì hé会合告别gào bié
huī jīn rú tǔ挥金如土爱财如命ài cái rú mìng
húnqīng
hún zhuó浑浊清晰qīng xī
hún zhuó浑浊清澈qīng chè
hún zhuó浑浊透明tòu míng
hùn zhuó混浊纯洁chún jié
huò
huǎn
bǎo
jí dà极大极小jí xiǎo
jì jìng寂静热闹rè nao
jī líng机灵笨拙bèn zhuō
jì mò寂寞热闹rè nao
jí shí及时耽误dān wù
jí zào急躁耐心nài xīn
jiǎzhēn
jiǎ yì假意诚意chéng yì
jiànguì
jiǎnjiā
jiǎnfán
jiāndùn
jiānzhōng
jiǎn chǎn减产增产zēng chǎn
jiān dìng坚定犹豫yóu yù
jiǎn duǎn减短增长zēng zhǎng
jiān gù坚固松散sōng sǎn
jiān gù坚固脆弱cuì ruò
jiàn kāng健康虚弱xū ruò
jiǎn lòu简陋豪华háo huá
jiǎn lüè简略详细xiáng xì
jiàn měi健美衰弱shuāi ruò
jiān qiáng坚强懦弱nuò ruò
jiān qiáng坚强柔弱róu ruò
jiān qiáng坚强脆弱cuì ruò
jiān qiáng坚强软弱ruǎn ruò
jiǎn qīng减轻加重jiā zhòng
jiǎn shǎo减少增加zēng jiā
jiǎn shǎo减少增添zēng tiān
jiān xìn坚信疑惑yí huò
jiān yìng坚硬松软sōng ruǎn
jiān yìng坚硬柔软róu ruǎn
jiān yìng坚硬酥软sū ruǎn
jiān zhà奸诈忠厚zhōng hòu
jiāng lái将来现在xiàn zài
jiǎng lì奖励惩罚chéng fá
jiāng yìng僵硬柔软róu ruǎn
jiǎo huá狡猾老实lǎo shi
jiǎo huá狡猾诚实chéng shí
jiāo jí焦急耐心nài xīn
jié bái洁白漆黑qī hēi
jié jìng洁净肮脏āng zāng
jiē kāi揭开覆盖fù gài
jìnyuǎn
jìn退tuì
jīn
jìn chù近处远处yuǎn chù
jìn gōng进攻防御fáng yù
jìn huà进化退化tuì huà
jīn pí lì jìn筋疲力尽精神抖擞jīng shén dǒu sǒu
jǐn zhāng紧张缓和huǎn hé
jǐn zhāng紧张轻松qīng sōng
jǐn zhāng紧张镇定zhèn dìng
jīng cǎi精彩糟糕zāo gāo
jīng huāng惊慌沉着chén zhuó
jīng huāng惊慌镇定zhèn dìng
jìng pèi敬佩鄙视bǐ shì
jǐng tì警惕麻痹má bì
jìng zhí径直迂回yū huí
jìng zhòng敬重轻蔑qīng miè
jù dà巨大细小xì xiǎo
jū jǐn拘谨洒脱sǎ tuō
jù jué拒绝接受jiē shòu
jù làng巨浪微波wēi bō
jū shù拘束放肆fàng sì
jū shù拘束自在zì zài
jū shù拘束随便suí biàn
jù tǐ具体大略dà lüè
jué jiàng倔强柔顺róu shùn
jūn yún均匀悬殊xuán shū
kāi kuò开阔狭窄xiá zhǎi
kāi liè开裂愈合yù hé
kāi shǐ开始结尾jié wěi
kāi shǐ开始结束jié shù
kāi xīn开心苦闷kǔ mēn
kǎn kě坎坷平坦píng tǎn
kě ài可爱讨厌tǎo yàn
kě hèn可恨可爱kě ài
kě lián可怜可恨kě hèn
kě wù可恶可爱kě ài
xiào
kū tí tí哭啼啼笑嘻嘻xiào xī xī
kū wěi枯萎茂盛mào shèng
kū zào枯燥精彩jīng cǎi
kuàimàn
kuài lè快乐悲伤bēi shāng
kuài lè快乐悲哀bēi āi
kuài sù快速缓慢huǎn màn
kuānzhǎi
kuān chang宽敞狭窄xiá zhǎi
kuān kuò宽阔狭窄xiá zhǎi
kuān róng宽容狭隘xiá ài
kuān yù宽裕拮据jié jū
kuáng fēng è làng狂风恶浪风平浪静fēng píng làng jìng
kuīyíng
kùn nan困难容易róng yi
kuò dà扩大缩小suō xiǎo
kuò sàn扩散聚集jù jí
kuò sàn扩散集中jí zhōng
tuī
làng fèi浪费节省jié shěng
láo
láo gù牢固脆弱cuì ruò
lè guān乐观悲观bēi guān
lěngnuǎn
lěng
lěng dàn冷淡热情rè qíng
lěng lěng qīng qīng冷冷清清吵吵嚷嚷chāo chao rāng rang
lěng lěng qīng qīng冷冷清清熙熙攘攘xī xī rǎng rǎng
lěng qīng冷清热闹rè nao
dùn
lí bié离别重逢chóng féng
lì juàn shén pí力倦神疲精力充沛jīng lì chōng pèi
lì kè立刻迟缓chí huǎn
lǐ qū理屈理直lǐ zhí
lǐ qū cí qióng理屈词穷理直气壮lǐ zhí qì zhuàng
liángnuǎn
liàngàn
liáng shuǎng凉爽温暖wēn nuǎn
liáng shuǎng凉爽炎热yán rè
liáng shuǎng凉爽闷热mēn rè
lìn sè吝啬大方dà fang
lìn sè吝啬慷慨kāng kǎi
lín shí临时长期cháng qī
líng huó灵活笨拙bèn zhuō
líng huó灵活迟钝chí dùn
líng lì伶俐笨拙bèn zhuō
líng lóng玲珑粗笨cū bèn
líng mǐn灵敏迟钝chí dùn
líng qiǎo灵巧笨拙bèn zhuō
líng qiǎo灵巧笨重bèn zhòng
liú chàng流畅阻塞zǔ sè
liú lǎn浏览精读jīng dú
mǎimài
mángxián
máng lù忙碌悠闲yōu xián
máng lù忙碌空闲kòng xián
méi jìn没劲起劲qǐ jìn
měi miào美妙蹩脚bié jiǎo
méng lóng朦胧清晰qīng xī
méng lóng朦胧清楚qīng chu
mì jí密集稀疏xī shū
mì mì mā mā密密麻麻疏疏落落shū shū luò luò
mì qiè密切疏远shū yuǎn
miàn dài wēi xiào面带微笑面露愁容miàn lòu chóu róng
miè shì蔑视重视zhòng shì
mǐn gǎn敏感迟钝chí dùn
mǐn jié敏捷迟缓chí huǎn
mǐn jié敏捷迟钝chí dùn
mǐn ruì敏锐迟钝chí dùn
míngàn
míng bai明白疑惑yí huò
míng bai明白糊涂hú tu
míng bù fù shí名不副实名副其实míng fù qí shí
míng chè明澈混浊hùn zhuó
míng lǎng明朗阴沉yīn chén
míng liàng明亮昏暗hūn àn
míng liàng明亮晦暗huì àn
míng liàng明亮暗淡àn dàn
míng liàng明亮漆黑qī hēi
míng yàn明艳暗淡àn dàn
shǒu
mó hu模糊清晰qīng xī
mó hu模糊清楚qīng chu
zhāo
nán guò难过高兴gāo xìng
nán shòu难受高兴gāo xìng
nèiwài
nènlǎo
shùn
nì cáng匿藏暴露bào lù
nián qīng年轻衰老shuāi lǎo
níng jié凝结溶解róng jiě
níng jié凝结离散lí sàn
níng jìng宁静热闹rè nao
níng jù凝聚分散fēn sàn
nóngdàn
nóng mǒ浓抹淡妆dàn zhuāng
nóng yàn浓艳淡雅dàn yǎ
nán
ǒu ěr偶尔常常cháng cháng
ǒu ěr偶尔经常jīng cháng
pī píng批评表扬biǎo yáng
piānzhèng
piàn kè片刻长久cháng jiǔ
pián yi便宜昂贵áng guì
pián yi便宜贵重guì zhòng
píng cháng平常异常yì cháng
píng cháng平常神奇shén qí
píng cháng平常神秘shén mì
píng cháng平常稀罕xī hǎn
píng dàn平淡精彩jīng cǎi
píng fán平凡非凡fēi fán
píng huǎn平缓湍急tuān jí
píng huǎn平缓陡峭dǒu qiào
píng huǎn平缓险峻xiǎn jùn
píng jìng平静激动jī dòng
píng jìng平静激烈jī liè
píng jìng平静热烈rè liè
píng tǎn平坦陡峭dǒu qiào
píng yì jìn rén平易近人盛气凌人shèng qì líng rén
píng yōng平庸杰出jié chū
píng yōng平庸神奇shén qí
pò huài破坏维护wéi hù
pǔ tōng普通特别tè bié
pǔ tōng普通特殊tèshū
pǔ tōng普通独特dú tè
pǔ tōng普通珍贵zhēn guì
pǔ tōng普通神奇shén qí
qí shì歧视重视zhòng shì
qí tè奇特平常píng cháng
qǐ yǒu cǐ lǐ岂有此理理所当然lǐ suǒ dāng rán
qiánhòu
qiǎnshēn
qián fù hòu jì前赴后继畏缩不前wèi suō bù qián
qiǎn xiǎn浅显深奥shēn ào
qiān xū谦虚骄傲jiāo ào
qiān xùn谦逊高傲gāo ào
qiáng dà强大微弱wēi ruò
qiáng jiàn强健瘦弱shòu ruò
qiáng jiàn强健衰弱shuāi ruò
qiáng jiàn强健软弱ruǎn ruò
qiáng liè强烈微弱wēi ruò
qiáng shèng强盛衰弱shuāi ruò
qiáng shèng强盛衰败shuāi bài
qiáng zhuàng强壮虚弱xū ruò
qiǎozhuó
qiè nuò怯懦英勇yīng yǒng
qīnshū
qīn jìn亲近疏远shū yuǎn
qín kuai勤快懒惰lǎn duò
qín láo勤劳懒惰lǎn duò
qīn mì亲密疏远shū yuǎn
qín qín kěn kěn勤勤恳恳懒懒散散lǎn lǎn sǎn sǎn
qíngyīn
qīngzhòng
qīng liáng清凉燥热zào rè
qīng qīng chǔ chǔ清清楚楚迷迷糊糊mí mí hú hú
qīng qīng chǔ chǔ清清楚楚隐隐约约yǐn yǐn yuē yuē
qīng shuài轻率郑重zhèng zhòng
qíng tiān晴天阴天yīn tiān
qīng xié倾斜平衡píng héng
qīng xié倾斜竖直shù zhí
qīng xǐng清醒糊涂hú tu
qíqū崎岖平坦píng tǎn
lái
zhí
quán shén guàn zhù全神贯注心不在焉xīn bù zài yān
quán shén guàn zhù全神贯注漫不经心màn bù jīng xīn
rè nao热闹静寂jìng jì
rè nao热闹静谧jìng mì
rèn rèn zhēn zhēn认认真真马马虎虎mǎ mǎ hū hū
rén shān rén hǎi人山人海寥寥无几liáo liáo wú jǐ
rén shēng dǐng fèi人声鼎沸鸦雀无声yā què wú shēng
rèn shi认识陌生mò shēng
rén yān chóu mì人烟稠密荒无人烟huāng wú rén yān
rèn zhēn认真马虎mǎ hu
chū
ruòqiáng
ruò xiǎo弱小强大qiáng dà
sā huǎng撒谎诚实chéng shí
sàn
sǎo shì扫视注视zhù shì
sǎo xìng扫兴高兴gāo xìng
shànè
shān fēng山峰山谷shān gǔ
fēng
shān qióng shuǐ jìn山穷水尽柳暗花明liǔ àn huā míng
shàngxià
shāng hài伤害保护bǎo hù
shàng shēng上升下降xià jiàng
shāng xīn伤心快乐kuài lè
shāng xīn伤心高兴gāo xìng
shàolǎo
shē chǐ奢侈寒酸hán suān
shē chǐ奢侈朴素pǔ sù
shē huá奢华朴素pǔ sù
shēnsuō
shēn chén深沉肤浅fū qiǎn
shēn chū伸出缩回suō huí
shēn kāi伸开缩拢suō lǒng
shén qì神气颓丧tuí sàng
shēn zhí伸直蜷缩quán suō
shèn zhòng慎重随便suí biàn
shèn zhòng慎重马虎mǎ hu
shèngshuāi
shèngbài
shēngluò
shēngjiàng
shēng qǐ升起降落jiàng luò
shēng shū生疏精湛jīng zhàn
shēng shū生疏精通jīng tōng
shēng shū生疏纯熟chún shú
shí
shìfēi
shǐzhōng
shī
shī bài失败成功chéng gōng
shī bài失败胜利shèng lì
shī cháng失常超常chāo cháng
shī qù失去拥有yōng yǒu
shì ruò示弱逞强chěng qiáng
shī wàng失望希望xī wàng
shī wàng失望指望zhǐ wàng
shī wàng失望期望qī wàng
shī wàng失望满意mǎn yì
shī xìn失信守信shǒu xìn
shī zhí失职尽职jìn zhí
shòupàng
shōufàng
shòu ruò瘦弱魁梧kuí wú
shòu yì受益损失sǔn shī
shúshēng
shū chàng舒畅苦闷kǔ mēn
shū chàng舒畅难受nán shòu
shū fu舒服难受nán shòu
shú liàn熟练生疏shēng shū
shū rù输入输出shū chū
shú shi熟识生疏shēng shū
shū shì舒适艰苦jiān kǔ
shū shì舒适难受nán shòu
shú xī熟悉陌生mò shēng
shuài lǐng率领追随zhuī suí
shuìxǐng
huó
shēng
sǐ qì chén chén死气沉沉生气勃勃shēng qì bó bó
sōngjǐn
sōng chí松弛紧张jǐn zhāng
sōng sǎn松散牢固láo gù
sōng sǎn松散紧凑jǐn còu
sōng xiè松懈紧张jǐn zhāng
sǔn hài损害爱护ài hù
suǒ xiàng pī mǐ所向披靡溃不成军kuì bù chéng jūn
suō xiǎo缩小膨大péng dà
tǎn bái坦白隐瞒yǐn mán
táo qì淘气老实lǎo shi
táo qì淘气规矩guī ju
tí chàng提倡禁止jìn zhǐ
tí gāo提高降低jiàng dī
tí qián提前迟延chí yán
tián
tīng cóng听从违抗wéi kàng
tǐng jìn挺进撤退chè tuì
tíng zhǐ停止开始kāi shǐ
tóng
tòng kǔ痛苦高兴gāo xìng
tòng kuai痛快难受nán shòu
tóng yì同意拒绝jù jué
tūn
āo
tuī cè推测断定duàn dìng
tūn tūn tǔ tǔ吞吞吐吐干干脆脆gān gān cuī cuì
tuō yán拖延赶紧gǎn jǐn
wài
wāi wāi xié xié歪歪斜斜端端正正duān duān zhèng zhèng
wānzhí
wàn gǔ cháng qīng万古长青昙花一现tán huā yī xiàn
wàn mǎ bēn téng万马奔腾无声无息wú shēng wú xī
wān qū弯曲笔直bǐ zhí
wán zhěng完整残破cán pò
wán zhěng完整残缺cán quē
wán zhěng完整破碎pò suì
wán zhěng wú quē完整无缺支离破碎zhī lí pò suì
wángcún
wěishǒu
wéi bèi违背遵从zūn cóng
wéi bèi违背遵循zūn xún
wěi dà伟大渺小miǎo xiǎo
wéi fǎn违反遵从zūn cóng
wéi kàng违抗遵从zūn cóng
wèi lái未来现在xiàn zài
wéi nán为难容易róng yi
wēi wǔ威武沮丧jǔ sàng
wēi xiǎn危险安全ān quán
wēi xiào微笑悲伤bēi shāng
wēi yún微云浓云nóng yún
wén
wēn róu温柔粗暴cū bào
wén yǎ文雅粗俗cū sú
yǒu
wū hēi乌黑洁白jié bái
wú jīng dǎ cǎi无精打采生气勃勃shēng qì bó bó
wú míng无名有名yǒu míng
wú míng无名闻名wén míng
wǔ rǔ侮辱尊重zūn zhòng
wú xiàn无限有限yǒu xiàn
bēi
chóu
xǐ huān喜欢讨厌tǎo yàn
xī shǎo稀少稠密chóu mì
xī shǎo稀少频繁pín fán
xī shū稀疏稠密chóu mì
xī shū稀疏茂密mào mì
xǐ xiào yán kāi喜笑颜开愁眉紧锁chóu méi jǐn suǒ
xǐ yuè喜悦忧伤yōu shāng
xǐ yuè喜悦悲伤bēi shāng
xiá xiǎo狭小辽阔liáo kuò
xiándàn
xiànyǐn
xiānhòu
xiān jìn先进落后luò hòu
xiān liàng鲜亮黯淡àn dàn
xián shuǐ咸水淡水dàn shuǐ
xiǎn xiàn显现消失xiāo shī
xiāng sì相似相反xiāng fǎn
xiāng xiàng ér xíng相向而行相背而行xiāng bèi ér xíng
xiǎng yù shì jiè享誉世界默默无闻mò mò wú wén
xiāo jí消极踊跃yǒng yuè
xiāo sǎ潇洒狼狈láng bèi
xiézhèng
xìn
xīnjiù
xìn fèng信奉背弃bèi qì
xīn jīng ròu tiào心惊肉跳镇定自如zhèn dìng zì rú
xīn jīng ròu tiào心惊肉跳镇定自若zhèn dìng zì ruò
xīn cháo新潮陈旧chén jiù
xīn píng qì hé心平气和暴跳如雷bào tiào rú léi
xīn xiān新鲜腐烂fǔ làn
xīn xiān新鲜陈旧chén jiù
xīn xiān新鲜陈腐chén fǔ
xīng fèn兴奋忧愁yōu chóu
xīng fèn兴奋沮丧jǔ sàng
xìng fú幸福悲惨bēi cǎn
xìng fú幸福灾害zāi hài
xìng fú幸福痛苦tòng kǔ
xìng gāo cǎi liè兴高采烈垂头丧气chuí tóu sàng qì
xīng wàng兴旺衰败shuāi bài
xìng yùn幸运遭殃zāo yāng
xióng
xiōng è凶恶善良shàn liáng
xiōng è凶恶慈祥cí xiáng
xiōng è凶恶温柔wēn róu
xiōng hěn凶狠温和wēn hé
xiōng měng凶猛温和wēn hé
xiōng měng凶猛温柔wēn róu
xiōng měng凶猛温顺wēn shùn
xū wěi虚伪诚实chéng shí
xuān huá喧哗安静ān jìng
xuān nào喧闹宁静níng jìng
xuān nào喧闹安宁ān níng
xuān nào喧闹寂寞jì mò
xuān nào喧闹寂静jì jìng
xuān nào喧闹幽静yōu jìng
xuān nào喧闹沉寂chén jì
xuē jiǎn削减增添zēng tiān
xuě shàng jiā shuāng雪上加霜雪中送炭xuě zhōng sòng tàn
xún cháng寻常异常yì cháng
xún cháng寻常特殊tèshū
xùn sù迅速迟钝chí dùn
yǎn gài掩盖揭露jiē lù
yán gé严格宽容kuān róng
yán hán严寒温暖wēn nuǎn
yán hán严寒炎热yán rè
yán hán严寒酷暑kù shǔ
yàn juàn厌倦喜爱xǐ ài
yán lì严厉柔和róu hé
yán lì严厉温和wēn hé
yán sù严肃活泼huó po
yàn wù厌恶喜欢xǐ huān
yàn wù厌恶心爱xīn ài
yàn wù厌恶爱慕ài mù
yán zhòng严重轻微qīngwēi
yángyīn
yǎng
yǎng wàng仰望俯视fǔ shì
yáo yuǎn遥远附近fù jìn
nán
yí biǎo仪表内心nèi xīn
yī chéng bù biàn一成不变变化莫测biàn huà mò cè
yī dìng一定约莫yuē mo
yí dòng移动静止jìng zhǐ
yī lài依赖自立zì lì
yī mǎ píng chuān一马平川崇山峻岭chóng shān jùn lǐng
yī mú yī yàng一模一样截然不同jié rán bù tóng
yì rán毅然犹豫yóu yù
yī sī bù gǒu一丝不苟敷衍了事fū yan liǎo shì
yī sī bù gǒu一丝不苟粗心大意cū xīn dà yì
yī sī bù gǒu一丝不苟粗枝大叶cū zhī dà yè
yī sī bù gǒu一丝不苟马马虎虎mǎ mǎ hū hū
yì wù义务权利quán lì
yī wú suǒ huò一无所获受益匪浅shòu yì fěi qiǎn
yī xiàng一向偶尔ǒu ěr
yī zhāo yī xī一朝一夕日久天长rì jiǔ tiān cháng
yībān一般出色chū sè
yībān一般特别tè bié
yībān一般特殊tèshū
yíngsòng
yíngshū
yìngruǎn
yìng fù zì rú应付自如应接不暇yìng jiē bù xiá
yíng jiē迎接送行sòng xíng
yǒng gǎn勇敢害怕hài pà
yǒng gǎn勇敢懦弱nuò ruò
yǒng gǎn勇敢胆小dǎn xiǎo
yǒng měng勇猛怯懦qiè nuò
yǒng yuǎn永远短暂duǎn zàn
yòuzuǒ
yōuliè
yōu chóu忧愁高兴gāo xìng
yōu diǎn优点缺点quē diǎn
yōu liáng优良低劣dī liè
yōu liáng优良恶劣è liè
yōu lǜ忧虑放心fàng xīn
yōu shāng忧伤快乐kuài lè
yōu shāng忧伤快活kuài huo
yōu shāng忧伤高兴gāo xìng
yōu xīn chōng chōng忧心忡忡无忧无虑wú yōu wú lǜ
yōu xiù优秀平庸píng yōng
yòu zhì幼稚成熟chéng shú
yòu zhì幼稚老练lǎo liàn
yú bèn愚笨机灵jī líng
yú bèn愚笨聪明cōng míng
yú chǔn愚蠢聪明cōng míng
yuànēn
yuǎn fāng远方附近fù jìn
yuán mǎn圆满遗憾yí hàn
yuán shǐ原始现代xiàn dài
yǔn xǔ允许禁止jìn zhǐ
zàn shí暂时永久yǒng jiǔ
zǎowǎn
zēngài
zēng hèn憎恨热爱rè ài
zhǎn xīn崭新陈旧chén jiù
zhàngjiàng
zhāng yáng张扬抑制yì zhì
zhèn ěr yù lóng震耳欲聋鸦雀无声yā què wú shēng
zhēn lǐ真理谬论miù lùn
zhēn lǐ真理谬误miù wù
zhèngwāi
zhèng
zhèngxié
zhèng cháng正常异常yì cháng
zhěng qí整齐纷乱fēn luàn
zhèng què正确错误cuò wù
zhèng zhòng郑重随意suí yì
zhǐxíng
zhī fán yè mào枝繁叶茂枯枝败叶kū zhī bài yè
zhōng duàn中断持续chí xù
zhòng shuō fēn yún众说纷纭异口同声yì kǒu tóng shēng
zhǔ
zhǔ rén主人奴隶nú lì
zhuài zhù拽住放开fàng kāi
zhuān xīn zhì zhì专心致志漫不经心màn bù jīng xīn
zhuàng lì壮丽晦暗huì àn
zhuāng zhòng庄重轻浮qīng fú
zhǔn què准确错误cuò wù
zhǔn xǔ准许拒绝jù jué
zhuóqīng
zhuó yuè卓越普通pǔ tōng
zhuó zhuàng茁壮虚弱xū ruò
zǐ xì仔细粗心cū xīn
zǐ xì仔细马虎mǎ hu
zūn zhòng尊重蔑视miè shì

※テーブルの項目をクリックすればソートできる。
※Ctrl+F でページ内検索ができる。

BACK TO TOP